درباره ما 

تاريخچه

در پي رواج تفكر كارآفريني، توليد و سرمايه گذاري و ضرورت اجراي پروژه هاي بزرگ عمراني در دهه هفتاد شمسي فكر تشكيل يك نهاد اقتصادي كه بتواند خلأهاي توليدي، عمراني و سرمايه گذاري اصفهان در طي سالهاي جنگ تحميلي را پر نموده و درعين حال در خدمت ارزش آفريني و خلق ثروت براي مردم اين خطه از سرزمين ايران واقع شود شدت گرفت. سرانجام با هماهنگيها، همفكريها و رايزنيهاي به عمل آمده با رؤساي بانكها، اساتيد دانشگاهها و فعالان اقتصادي استان اصفهان سرانجام پايههاي تشكيل نخستين شركت سهامي عام در استان اصفهان ايجاد و شركت سامان گستر اصفهان در مهرماه سال 1375 با مشاركت بيش از يكصد سهامدار حقوقي و 38000 سهامدار حقيقي از استان اصفهان و ساير شهرهاي كشور متولدشد. سامان گستر اصفهان در سال هشتاد به عضويت سازمان بورس اوراق بهادار كشور درآمد و به تدريج به دليل تأثيرگذاري مثبت در اقتصاد خانوادهها و نيز كمك به اقتصاد استان در حوزههاي مختلف به يكي از هولدينگهاي مشهور و مورد اعتماد در سطح كشور تبديل شد. حوزههاي فعاليت سامان گستر اصفهان به عنوان انبوهساز ارشد استان اصفهان و صادركننده نمونه در صدور خدمات فني و مهندسي هماينك به سه گروه تخصصي شامل ساختمان،معماري و عمران شهري- مالي- تجارت و خدمات- توليد و صنعت تقسيم ميشود.