خط مشي كيفيت

شركت سامان گستر اصفهان پيشرو در ارائه ساخت و سازهاي اقتصادي و باكيفيت ضمن رعايت اصول معماري اصيل و بكارگيري فناوريهاي نوين در صنعت ساختمان به منظور تأمين رضايت مشتريان، خود را نسبت به تأمين كليه الزامات خدمات ارائه شده متعهد دانسته و جهت تحقق اهداف خود سيستم مديريت كيفيت شركت را بر اساس الزامات استاندارد بين المللي ISO9001-2008 برگزيده است.

رئوس كلي خط مشي كيفيت عبارتند از:

1.  ارتقاء سطح رضايت مشتريان نهايي شركت در پروژه هاي جديد

2.  ارتقاء سطح كيفي واحدهاي جديد ساختماني

3.  كسب سود مداوم و متناسب با صنعت ساختمان در بورس

4.  توسعه كيفي منابع انساني

5.  بهبود ساختار سرمايه شركت متناسب با بازده مورد انتظار

6.  گسترش و توسعه فعاليتهاي شركت در صنعت ساختمان و ساير صنايع پربازده

7.  مشاركت در پروژه هاي توسعه و عمران شهري

  تصویر 

iso2012
   

گواهينامه ايزو
  تصویر 

iso-2006