ساختمان مرکزی:

اصفهان ، ميدان امام حسين ، ارگ عظيم جهان نما، طبقات ششم و هفتم

صندوق پستي 936/81655،  كد پستي 13736-81366

تلفن:       35-03132121431

فاكس :   03132121436

 تلفن گويا : 03132121422

روابط عمومي:  03132121430

SMS : 30007980

Emaile : info@samangostar.com

 امور سهام شركت :

اصفهان ، ميدان امام حسين ، ارگ عظيم جهان نما، طبقه اول ،واحد 21

تلفن :   03132121445 - 03132121422

فاكس :  03132121447

 دفتر تهران :

خيابان کریمخان-اول میرزای شیرازی شماره19-طبقه پنجم-شماره 15

تلفن :   02188841529-88845264-88311542

فاکس: 88311693